Algemene voorwaarden

A. Ideco h.o.d.n. MAIN Mondige Zorg (hierna: MAIN Mondige Zorg) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75056100.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Patiënt tot het verrichten van Zorg door MAIN Mondige Zorg.

3. Behandelplan: het in samenspraak met Patiënt en/of diens ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) opgestelde plan, waarin de algemene gegevens van de betreffende Patiënt en de mogelijkheden en wensen, doelen, actieplan, evaluatie en rapportage in zijn opgesteld. In het Behandelplan wordt in ieder geval vastgelegd welke diensten MAIN Mondige Zorg zal verrichten ten behoeve van Patiënt. Onder Behandelplan wordt tevens het behandelings- of het begeleidingsplan verstaan.

4. Patiënt: de natuurlijke persoon die zich tot MAIN Mondige Zorg heeft gewend binnen de doelgroep van kinderen en volwassenen. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen MAIN Mondige Zorg en Patiënt wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Patiënt voor zover Patiënt de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.

5. Dienst c.q. Diensten: alle werkzaamheden die MAIN Mondige Zorg verricht op basis van de Behandelingsovereenkomst met Patiënt met betrekking tot het reinigen van het gebit, het geven van voorlichtingen en/of instructies, het behandelen van gevoelige tanden, sealen, fluoridebehandelingen alsmede het behandelen van tandvleesontstekingen.

6. Klachtenloket ECKG: De onafhankelijke klachtenregeling voor Patiënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen conform de vereisten voortvloeiend uit de Wkkgz.

7. Overeenkomst: zowel de behandelingsovereenkomst inzake de geneeskundige behandeling op grond van art. 7:446 e.v. BW, alsmede de overeenkomst van opdracht op grond van art. 7:400 BW op basis waarvan de Dienst aan Patiënt wordt verleend.

8. Patiëntendossier: het dossier dat MAIN Mondige Zorg op grond van wet- en regelgeving verplicht is bij te houden met betrekking tot de zorg gerelateerde Diensten verricht ten behoeve van Patiënt.

9. MAIN Mondige Zorg: de dienstverlener die Diensten verleent aan Patiënt.

10. Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, te weten het wettelijk gerealiseerd landelijk klachteninstituut betreft klachten in de zorg.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van MAIN Mondige Zorg, elke Overeenkomst tussen MAIN Mondige Zorg en Patiënt en op elke Dienst die door MAIN Mondige Zorg wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Patiënt en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal MAIN Mondige Zorg aangeven op welke wijze Patiënt en/of diens ouder(s)/wettelijke verzorger(s) de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Patiënt.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn, of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door MAIN Mondige Zorg gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Patiënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om een weloverwogen keuze te kunnen maken met het oog op de te verlenen Zorg. De informatie vanuit MAIN Mondige Zorg verstrekt is opgesteld in voor Patiënt begrijpelijke taal.

3. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst wordt al dan niet in overleg met Patiënt bepaald welke zorg het beste bij Patiënt past. Tevens vindt uitwisseling van informatie plaats welke noodzakelijk is voor het opstellen van een adequaat Behandelplan.

4. In het kader van de informatie noodzakelijk met betrekking tot het Behandelplan, voorziet Patiënt MAIN Mondige Zorg voor zover redelijkerwijs mogelijk in ieder geval van:

  1. de diagnose en relevante informatie met betrekking tot de aan de orde zijnde gebitsproblematiek;
  2. de contactgegevens van Patiënt en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s);
  3. relevante medische gegevens (waaronder meer evt. angststoornissen voor de tandarts/mondhygiënist)

5. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Patiënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

6. MAIN Mondige Zorg licht Patiënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen Behandelplan en de ontwikkelingen omtrent het Behandelplan, de behandeling en de gedragsgerelateerde toestand van Patiënt. MAIN Mondige Zorg licht Patiënt die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.

7. Voorts voorziet MAIN Mondige Zorg Patiënt van alle informatie die Patiënt redelijkerwijze dient te weten over overeenkomstig artikel 7:448 BW.

8. Het verstrekken van informatie kan achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel oplevert voor Patiënt, alsmede indien Patiënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie over de behandeling niet te willen ontvangen, behoudens voor zover het belang dat Patiënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor haarzelf of anderen kan voortvloeien en MAIN Mondige Zorg van dit nadeel op de hoogte is of redelijkerwijze van op de hoogte zou moeten zijn.

9. Eventuele termijnen in het aanbod van MAIN Mondige Zorg zijn in beginsel indicatief en geven Patiënt bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Patiënt een Aanbod c.q. Overeenkomst van MAIN Mondige Zorg heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan MAIN Mondige Zorg te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail of op andere wijze. Door middel van het ondertekenen van de Overeenkomst geeft Patiënt expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste, behoudens het geval Patiënt de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist. Doch kan de verrichting van zorg evenwel zonder toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de Patiënt te voorkomen, alsmede indien de Patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.

2. MAIN Mondige Zorg is niet gehouden aan een Aanbod indien Patiënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Patiënt geen rechten ontlenen.

3. Indien Patiënt een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Patiënt.

Artikel 5 – Opstellen van het Behandelplan

1. Om Patiënt te kunnen voorzien van adequate zorg wordt in overeenstemming met de professionele standaard en zoals van een goed zorgverlener verwacht mag worden, een Behandelplan opgesteld.

2. MAIN Mondige Zorg vangt aan met de Dienst vanaf het moment dat Patiënt heeft ingestemd met het (voorlopige) Behandelplan, behoudens indien er sprake is van een acute situatie waardoor onmiddellijke behandeling nodig is om ernstig nadeel voor Patiënt te voorkomen in welk geval overleg tussen MAIN Mondige Zorg en Patiënt zo spoedig mogelijk na de afwijking plaats vindt.

3. Indien naar professioneel inzicht van MAIN Mondige Zorg een afwijking van het overeengekomen Behandelplan in het belang van Patiënt noodzakelijk is, vindt onderling overleg met Patiënt plaats. De (Behandel)overeenkomst zal dienovereenkomst aangepast worden.

Artikel 6 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de behandeling is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die MAIN Mondige Zorg van Patiënt verkrijgt, alsmede de medewerking van Patiënten.

2. Patiënt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien MAIN Mondige Zorg schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Patiënt onverlet voor zover MAIN Mondige Zorg ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Patiënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Patiënt kan de Overeenkomst beëindigen middels expliciete en ondubbelzinnige schriftelijke verklaring. Afspraken die binnen 48 uur na de beëindiging plaatsvinden, worden bij Patiënt in rekening gebracht tegen het overeengekomen (uur)tarief. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is Patiënt de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van MAIN Mondige Zorg tegen het overeengekomen (uur)tarief. Reeds betaalde gelden worden naar rato gerestitueerd minus de door  MAIN Mondige Zorg gemaakte administratiekosten.

5. De Overeenkomst kan niet door MAIN Mondige Zorg opgezegd worden, tenzij de voortzetting van de behandeling redelijkerwijs en naar professioneel inzicht van MAIN Mondige Zorg niet langer tot het gewenste resultaat zal leiden.

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening

1. MAIN Mondige Zorg zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. MAIN Mondige Zorg staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan MAIN Mondige Zorg de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Patiënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. Bij de uitvoering van de Diensten is MAIN Mondige Zorg niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Patiënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd of indien dit redelijkerwijze naar professioneel inzicht van MAIN Mondige Zorg niet in het belang van Patiënt zal zijn.

4. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt MAIN Mondige Zorg Patiënt tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

5. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Patiënt verstrekte informatie en de doorverwijzing van de behandelend arts, alsmede op grond van de door MAIN Mondige Zorg gedurende de behandeling geconstateerde feiten. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor de toekomstige behandelingen. Nimmer is MAIN Mondige Zorg aansprakelijk voor het bijstellen van het Behandelplan. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Patiënt niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door MAIN Mondige Zorg , of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Patiënt komen, sprake is van vertraging heeft MAIN Mondige Zorg recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

6. De Patiënt dient door MAIN Mondige Zorg doorverwezen te worden naar een andere hulpverlener, indien MAIN Mondige Zorg twijfelt over de voortzetting van de behandeling.
7. MAIN Mondige Zorg kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal MAIN Mondige Zorg de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Patiënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

8. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de verleende Dienst en adviezen van MAIN Mondige Zorg kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Patiënt en met name de (actieve) medewerking van Patiënt en diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers.
9. MAIN Mondige Zorg houdt bij het plannen van Dienst en hiermee gemoeide afspraken zoveel mogelijk rekening met wensen, voorkeuren en beperkingen van Patiënt, tenzij dit redelijkerwijs niet van MAIN Mondige Zorg gevergd kan worden.

10. Patiënt wordt geïnformeerd indien er sprake is van een wijziging in de gemaakte afspraken met betrekking tot een Dienst (bijvoorbeeld van datum, tijd, locatie).

Artikel 8 – Dossierplicht

1. MAIN Mondige Zorg richt naast het Behandelplan een dossier in met betrekking tot de zorg die Patiënt verkrijgt. MAIN Mondige Zorg houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid en de gedragstoestand van Patiënt en van de ten behoeve van Patiënt verrichte Diensten.

2. MAIN Mondige Zorg verstrekt aan Patiënt desgevraagd inzage in en afschrift van het dossier, tenzij verstrekking van informatie of gegevens opgenomen in het dossier ernstige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer en inzage derhalve redelijkerwijze niet van MAIN Mondige Zorg kan worden verlangd.

3. Op verzoek van Patiënt kunnen de in het dossier opgenomen gegevens en bescheiden worden vernietigd, behoudens indien bewaring van betreffende informatie of gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betreffende Patiënt, alsmede indien MAIN Mondige Zorg gehouden is tot bewaring op grond van een wettelijke plicht.

Artikel 9 – Verplichtingen Patiënt

1. Voordat een Behandelplan kan worden opgesteld, is Patiënt is verplicht de door MAIN Mondige Zorg verstrekte toestemmingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Patiënt zal naar beste weten MAIN Mondige Zorg voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die MAIN Mondige Zorg voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijze behoeft. Patiënt is verplicht om MAIN Mondige Zorg de door haar verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat MAIN Mondige Zorg niet in staat is een adequaat Behandelplan op te stellen en daardoor niet de juiste Behandeling kan verlenen ten behoeve van Patiënt.

2. MAIN Mondige Zorg is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren, noch is MAIN Mondige Zorg verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door MAIN Mondige Zorg voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. MAIN Mondige Zorg kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie voor zover deze redelijkerwijze nodig is om een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst te kunnen bewerkstelligen. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Patiënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan MAIN Mondige Zorg.

4. Patiënt is verplicht om MAIN Mondige Zorg te informeren over de aanwezigheid van eventuele medische klachten of aandoeningen voor aanvang van de Dienstverlening. Indien Patiënt medische klachten niet tijdig aan MAIN Mondige Zorg meldt, bestaat de kans op verergering van de bestaande klachten. Het niet melden van dergelijke klachten en/of aandoeningen komt voor rekening en risico van Patiënt.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Patiënt nadere behandelingen nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen, is Patiënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief, behoudens het geval dat de zorgverzekering van Patiënt de kosten vergoed. MAIN Mondige Zorg is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

1. MAIN Mondige Zorg voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

2. De basisverzekering van Patiënt vergoedt de Diensten van MAIN Mondige Zorg voor verzekerden tot 18 jaar.

3. MAIN Mondige Zorg declareert de gemaakte kosten rechtstreeks bij de zorgverzekering van Patiënt.

4. De kosten van derden, die na goedkeuring van Patiënt door MAIN Mondige Zorg worden ingezet, worden op de factuur doorberekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Patiënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. MAIN Mondige Zorg is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. MAIN Mondige Zorg gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Patiënt en zal deze slechts conform de geldende wet- en regelgeving gebruiken. Indien daartoe gevraagd, zal MAIN Mondige Zorg de betrokkene hierover informeren.

2. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van MAIN Mondige Zorg verwerkt worden. Patiënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt MAIN Mondige Zorg tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien MAIN Mondige Zorg op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal MAIN Mondige Zorg zich inzetten om te waarborgen dat de beveiliging hiervan voldoet aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. MAIN Mondige Zorg is verplicht gegevens van de Patiënt bij te houden in het elektronisch patiëntendossier zoals nader bepaald in artikel 8 van deze algemene voorwaarden en zal daarin de voortgang van het Behandelplan opnemen. Dit dossier kan ingezien worden door de personen en/of instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het zorgplan en door de betrokkene zelf (hieronder wordt tevens verstaan de ouder(s) en/of de wettelijke verzorger(s) van de Cliënt. Het verwerken van persoonsgegevens in het patiëntendossier is aan strikte regels gebonden.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

1. MAIN Mondige Zorg is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten indien sprake is van een intrekking, beëindiging of wijziging van het Indicatiebesluit en hierdoor van MAIN Mondige Zorg niet langer gevergd kan worden de Dienst aan Patiënt te verlenen, behoudens de opschorting kennelijk leidt of zal leiden tot ernstig nadeel voor Patiënt. De opschorting zal terstond aan Patiënt schriftelijk worden bevestigd. MAIN Mondige Zorg zal tevens meewerken aan het vinden van een passende oplossing voor zover dit redelijkerwijze in het kader van een goed zorgverlener van haar gevergd kan worden.

2. MAIN Mondige Zorg is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 14 – Overmacht

1. MAIN Mondige Zorg is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van MAIN Mondige Zorg wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van MAIN Mondige Zorg, (ii) gebrekkigheid van programmatuur of andere zaken, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van (werknemers van) MAIN Mondige Zorg (vi) overige situaties die naar het oordeel van MAIN Mondige Zorg buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht heeft Patiënt het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Patiënt worden betaald. MAIN Mondige Zorg is niet verplicht om Patiënt te vergoeden voor eventuele schade die door Patiënt wordt geleden ten gevolge van de overmachtssituatie.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

1.Patiënt is vanaf de leeftijd van 16 jaar zelf aansprakelijk voor de uit de Behandelingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, onverminderd de verplichting van diens ouder(s)en/of wettelijk vertegenwoordiger(s) tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.

2. De aansprakelijkheid van MAIN Mondige Zorg in het kader van de Overeenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. is niet beperkt, overeenkomstig art. 7:463 BW. MAIN Mondige Zorg is aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van haar handelen of nalaten op grond van de Overeenkomst.

3. De inhoud van het opgeleverde advies van MAIN Mondige Zorg is niet bindend en slechts adviserend van aard.Patiënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van MAIN Mondige Zorg opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Patiënt. Patiënt is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van MAIN Mondige Zorg. MAIN Mondige Zorg is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

4. Enige door MAIN Mondige Zorg opgeleverde adviezen, op basis van door Patiënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie zijn nimmer grond voor aansprakelijkheid van MAIN Mondige Zorg.

5. Indien door of namens Patiënt een derde waaronder een andere zorgverlener wordt ingeschakeld, is MAIN Mondige Zorg nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Patiënt ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Patiënt ingeschakelde derde in MAIN Mondige Zorg haar eigen advies.

6. MAIN Mondige Zorg staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens MAIN Mondige Zorg verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. MAIN Mondige Zorg is niet aansprakelijk voor losgekomen vullingen, kronen en/of bruggen behoudens opzet of bewuste roekeloos aan de zijde van MAIN Mondige Zorg.

8. Alle aanspraken van Patiënt wegens tekortschieten aan de zijde van MAIN Mondige Zorg vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij MAIN Mondige Zorg binnen een jaar nadat Patiënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van MAIN Mondige Zorg.

Artikel 16 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1.Patiënt geeft MAIN Mondige Zorg, al dan niet op verzoek van MAIN Mondige Zorg, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die MAIN Mondige Zorg redelijkerwijs behoeft om de Zorg conform het Zorgplan te kunnen verlenen, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring of crisiskaart. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van tussentijdse wijzigingen in de persoonlijke situatie van Patiënt die kunnen leiden tot een verandering in het ten behoeve van Patiënt opgestelde Behandelplan en zal deze gegevens zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

2. Patiënt vrijwaart MAIN Mondige Zorg van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, tenzij de gevolgen redelijkerwijze niet voor rekening van Patiënt dienen te komen.

3. Indien Patiënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan MAIN Mondige Zorg verstrekt, dienen deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 – Klachten

1. In het kader van de verplichtingen uit de Wkkgz heeft MAIN Mondige Zorg de nodige maatregelen genomen om een effectieve en laagdrempelige klachtenprocedure te realiseren.

2. Indien Patiënt niet tevreden is over de service van MAIN Mondige Zorg of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, dient Patiënt deze klachten zo spoedig mogelijk schriftelijk, althans per e-mail te melden bij MAIN Mondige Zorg. MAIN Mondige Zorg zal de klacht in behandeling nemen en indien mogelijk en noodzakelijk direct maatregelen treffen.

3. Voorts zal MAIN Mondige Zorg de nodige maatregelen treffen en in overleg met Patiënt proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen op diens verzoek van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

4. Indien MAIN Mondige Zorg en Patiënt en/of ouders of wettelijke vertegenwoordigers om wat voor reden dan ook niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, kan een klacht of geschil worden gemeld bij de NVM (Nederlandse vereniging voor mondhygiënisten).

18 – Toepasselijk recht

1. Patiënt rechtsverhouding tussen MAIN Mondige Zorg en Patiënt is Nederlands recht van toepassing.

2. MAIN Mondige Zorg heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Patiënt hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen MAIN Mondige Zorg en Patiënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

4. Patiënt kan in het kader van hetgeen omschreven in de Zorgverzekeringswet naast de andere bestaande mogelijkheden een geschil voorleggen aan een geschilleninstantie conform de Wkkgz indien de behandeling van de klacht in onvoldoende mate de ontevredenheid van de Patiënt of instelling wegneemt, indien de klachtenregeling niet voldoende is nageleefd of in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de Patiënt onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een gedraging van MAIN Mondige Zorg bij MAIN Mondige Zorg zelf indient.

Almere, 16 november 2021.